آب بندی با محصولات ژئوسنتتیک

مجتمع تجاری ثامن مشهد

آب بندی و لاینینگ گود پروژه جهت جلوگیری از نفوذ فاضلاب و روان آب های سطحی

پروژه ایستگاه قطار شهری

آب بندی و لاینینگ سازه زیرزمینی قطار شهری

هتل زیتون (درویشی 2 )

آب بندی و لاینینگ گود ساختمانی

مجتمع تجاری - اقامتی اکسین مرکزی اهواز

تهیه و اجرای عایق رطوبتی سازه زیرزمینی جهت کنترل آبهای زیر سطحی و روان آبها

مجتمع تجاری بانک پاسارگاد

آب بندی و لاینینگ گود پروژه جهت جلوگیری از نفوذ فاضلاب و روان آب های سطحی

مجتمع تجاری نفیس فاز یک

آب بندی و لاینینگ گود پروژه جهت جلوگیری از نفوذ فاضلاب و روان آب های سطحی

مجتمع تجاری - اقامتی حبیب

آب بندی و لاینینگ گود پروژه جهت جلوگیری از نفوذ فاضلاب و روان آب های سطحی

مجتمع تجاری نفیس فاز 2

اجرای لاینینگ دیواره جهت جلوگیری از روان آب ها